జీతము వచనము
శాపము 3:17
దిగంబరత్వము 3:10
దుఃఖ్ఖము 3:17
శ్రమ 3:16
ముళ్లపొదలు 3:18
చెమట 3:19
ఖడ్గము 3:24
దేవునితో ఎడబాటు 3:24
మరణము 2:17
దేవుని చేరు మార్గము మూసివేయబడినది 3:24