ప్రశ్న వచనము
అది ఆ స్త్రీతోఇది నిజమా? ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలముల నైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పెనా? 3:1
దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచినీవు ఎక్కడ ఉన్నావనెను. 3:9
యెహోవానీ తమ్ముడైన హేబెలు ఎక్కడున్నాడని కయీను నడుగగా 4:9
నా తమ్మునికి నేను కావలివాడనా 4:9
అబ్రాముప్రభువైన యెహోవా నాకేమి యిచ్చిననేమి? నేను సంతానము లేనివాడనై పోవుచున్నానే 15:2
దుష్టులతోకూడ నీతి మంతులను నాశనము చేయుదువా? 18:23
నిప్పును కట్టెలును ఉన్నవిగాని దహనబలికి గొఱ్ఱపిల్ల ఏది 22:7
ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా 27:24
అతడు లాబానుతో నీవు నాకు చేసిన పని యేమిటి? రాహేలు కోసమేగదా నీకు కొలువు చేసితిని? 29:25
ఆయననీ పేరేమని యడుగగా 32:27
అతని తండ్రి అత నితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? 37:10
నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టు కొందునని 39:9