పేరు నిబంధన
ఆదాము 1:28,29

2:15-17

3:15

కయీను 4:11-15
నోవహు 9:1-17
అబ్రహాము 12:1-3
హాగరు 16:7-14
శారా 17:15-19

18:9-15