దేవుడు వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవము గలవాటిని, అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించుగాకని పలికెను; ఆ ప్రకారమాయెను. దేవుడు ఆ యా జాతుల ప్రకారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము పశువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు ప్రతి పురుగును చేసెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. (1:24-25)

Verse 24-25 praise

  • ఆయన శిష్యులుగా మనలను సిద్దము చేసి ఆయన సేవలో వాడుకుంటున్నందుకు
  • మనకు పరిచర్యలో అవసరమైన సమస్త తర్పీదును ఇస్తున్నందుకు
  • మనకు మంచి కాపరిగా ఉంది సంరక్షిస్తున్నందుకు

Verse 24-25 Worship

  • మనము సాధు చేయబడుటకు అంగీకరించి, తర్ఫీదు విషయములో సంపూర్ణమైన సహకారము అందించుట ద్వారా దేవుని ఆరాధించాలి.
  • ఆయన మనకు అప్పగించిన కార్యమును సంపూర్తి చేసి (అందరికీ సహకరిస్తూ) ఆయన చిత్తము నెరవేర్చుట ద్వారా దేవుని రాజ్య విస్తరణ చేసి దేవుని ఆరాధించాలి.

Verses 24-25 Caution

  • మనము ఆయనకు సహకారులుగా మారకపోతే దేవుని రాజ్య విస్తరణ కుంటుపడుతుంది
  • మనము ఇతరులతో సహకరించకపోతే దేవుని పనికి ఆటంకము కలుగుతుంది
  • విశ్రాంతి లేకుండా, కుటుంబమును పట్టించుకోకుండా పని చేయకూడదు

Verses 24-25 Truth

  • దేవుని సేవ చేయుట మంచి విషయము
  • కేవలము క్రియల ద్వారా మాత్రమే ఆశీర్వాదము, రక్షణ పొందుకొనలేము