మరియు దేవుడు జలముల మధ్య నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను వేరుపరచును గాకని పలికెను. దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము క్రింది జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరపగా ఆ ప్రకారమాయెను. దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను (1:6-8).

స్తుతి

 • లోకమునుండి మనలను వేరుపరచి తనకు స్వకీయ జనముగా ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకు
 • మనయెడల ఉన్నతమైన (ఆకాశమంత) తలంపులు, ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నందుకు
 • మనకోసము పరలోకములో అద్భుతమైన నివాసస్థలము సిద్ధము చేసినందుకు
 • ఆయన నివాసము ఉన్న ప్రదేశములో మనకు స్థానము కల్పించినందుకు
 • ఆకాశమునుండి వచ్చి ఏదీ మనకు ప్రమాదము కలిగించకుండా రక్షణ ఏర్పాటు చేసినందుకు
 • తన పరివారుమైన దేవదూతలను మనకు పరిచర్య చేయటానికి ఇచ్చినందుకు
 • మనలను ఎదుర్కొనుటకు ఆయన పరివారముతో ఆకాశము మధ్యకు వస్తున్నందుకు
 • ఆకాశములో మనము భవిష్యత్తులో కనిపెట్టే ప్రయోగాల కొరకు ఆలవాలముగా తీర్చిదిద్దినందుకు

ఆరాధన

 • మనము లోకమును దాని పద్ధతులు, పోకడలనుంచి వేరుపడి ఆయన కొరకు ప్రతిష్టించుకొనుట ద్వారా ఆయనను ఆరాధించాలి
 • దేవుని విషయములో కూడా మనము ఉన్నతమైన ఆలోచనలు కలిగి ఆయనను సేవించాలి

హెచ్చరికలు

 • మనము లోకమునుండి వేరయి ఆయన పక్షమున నిలవకపోతే ఆకాశమునుండి వచ్చు తీర్పునకు, శిక్షకు గురి కావలసివస్తుంది

సత్యములు

 • దేవుడు మనలను ఏర్పాటు చేసుకుని అందరికి మాదిరిగా చూపించాలి అని కోరుకుంటున్నారు
 • దేవుడు తనను సేవించే వారి ప్రవర్తన విషయములో రాజీపడడు
 • సత్యమును అనుసరించి నడిచినప్పుడు మనలను అమితంగా ప్రేమించిన దేవుడు మనము దుర్మార్గతను అనుసరిస్తే శిక్షిస్తారు
 • దేవుడు మనకు హాని కలిగించే వాటిని మెచ్చుకొనడు
 • దేవుడు మనలను ఎప్పుడూ కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ ఉంటారు